Godsspårning med GPS – den speditionsansvariges bästa vän!

business man with shipping containers

Varför har man så stor nytta av GPS-spårning när det gäller gods & logistik?

En lasts placering i containern, hur fraktrutten följs och godsets skick, kan kontinuerligt övervakas med GPS-spårning. Du får full kontroll direkt på skärmen med hjälp av ett lättanvänt program i datorn (eller mobilen), samt en liten, diskret GPS-spårare som packats med godset.

Detta är möjligt tack vare den senaste GPS-tekniken och har inneburit en formlig revolution för området logistik! Företag, myndigheter och organisationer väljer att använda tekniken för att förbättra sin operativa effektivitet, samt för att skydda gods under transporter.

Hur har GPS-spårning kunnat bli en så integrerad del av logistikbranschen på så kort tid? Orsakerna är många:

• GPS-spårning hjälper till att avsevärt förkorta dörr-till-dörr tiden, logistikprocessen blir effektivare, kvaliteten på frakttjänsten högre. När det blir mer ordning och reda i fraktprocessen, kan man också hantera fler uppdrag. Produktiviteten ökar.

• Spedition är idag en komplex process. För att minimera fraktkostnader försöker smarta huvudspeditörer fylla de bilar som går tomma på returrutter och samverka med olika underleverantörer för att hitta lägsta fraktpris eller snabbaste rutt, beroende på kundens önskemål. Redan när godset lastas görs en plan för hur godset ska lastas, både på pallen och i containern (så kallad packoptimering). Det som ska lastas ut först, lastas in sist, vilket sparar tid och utrymme. Hela den här hanteringen underlättas av GPS-spårning.

• GPS-spårning förbättrar noggrannheten och tillförlitligheten i servicen mot kund genom att du som fraktansvarig eller som speditör kan ge mer exakt information. Du som producent kan också ha kontroll på din leverans, särskilt om godset är extra känsligt eller värdefullt. Leveransbesked via realtidsuppdateringar om var lasten befinner sig längs fraktrutten, tillsammans med korrekt beräknade ankomsttider och lastens status ger kunden en tydlig känsla av kontroll.

• GPS-spårning hjälper till att effektivisera och förbättra förvaltningen av transporter genom att minska svarstiden på frågor eller hantera nya, förändrade krav från kunden. En historik lagras också, som väsentligt kan underlätta fakturering och administration. Det finns en mängd bra mjukvaror som kan hantera denna information, även för större logistik- och ekonomisystem.

• GPS-spårning minskar risken för stöld och förluster. Godset är hela tiden bevakat, var det finns och vem som hanterar det. Skulle godset komma på avvägar, bli försenat eller faktiskt stulet, då avviker det från sin rutt och ett larm genereras av mjukvaran i datorn hos ansvarig speditör. Rapport om vart godset tagit vägen och tjuvens nya rutt, kan följas i detalj. Uppföljning, reklamationer och till och med försäkringsfrågor blir enklare att hantera, eftersom rutthistoriken finns lagrad, liksom detaljerad information om vad som hänt. Det är möjligt att aktivera en GPS-spårare, så att den skickar både bilder och ljud.

• GPS-spårning är en hjälp vid optimering av tillgångar genom att hålla koll på ”tappat” (olyckor) eller borttappat gods (stulet/felomlastat) och förseningar orsakade av ”fängslade” trailers (strejker, terrorbrott, trafikkaos, stillestånd på grund av väder). Gods kan ”fastna” på fel bil, på fel lager, i en hamn, på en båt eller terminal. Oavsett orsak behöver man veta om godset finns kvar, om det är förstört eller om det går att ”få loss”. Nya ankomsttider kan beräknas och både speditören och slutkunden får bättre beslutsunderlag för vidare agerande. Fakturor kanske måste stoppas, försäkringsärenden startas…

• GPS-spårning är ett utmärkt hjälpmedel vid transport av gods som kräver särskild hantering. Olika parametrar såsom släpvagnstemperatur, dämpning mot stötar, fukthalt, tid, konstant rörelse (betongblandning), strömförsörjning, laststatus, släpidentifiering etc. Det kan gälla djurtransporter, livsmedel, mejeriprodukter, organtransporter inom sjukvård, kemikalier, explosiva ämnen, material som ej tål luft, ljus, värme, kyla… Det kan hjälpa föraren och speditören att ha kontroll på att lasten är surrad, förankrad, inte flyttar sig, att inga dörrar är öppna, plombering ej är bruten, farliga ämnen ej läcker, timmer ej trillar av…

• GPS-spårning bidrar till att upprätthålla en logg av information om relevanta faktorer såsom transport rutt, förseningar i olika skeden etc, för att möjliggöra korrekt rapportering. När all information om godset finns i en logg kan det även förenkla för tull och andra myndigheter att kontrollera fordonet, vilket sparar tid vid exempelvis gränspassager eller vägkontroller.

• GPS-spårning ger en helt ny innebörd till begreppet ”Just-in-Time”. Det ger utökad möjlighet att verkligen ha ”lagret på vägarna”, vilket begränsar lagernivåer och förbättrar flödet av produktionsresurser t.ex. i industrier och vid hus- och vägbyggen där det är ont om skyddad plats för material, eller vid stora mässor eller event där materialflöden är intensiva.

• GPS-spårning hjälper till att automatisera processen för följesedlar och fraktdokument, vilket förenklar de logistiska processerna, t ex OLF (order-lager-fakturering) och hela tänket bakom 5S (Lean Production). Det ger också ett ökat stöd för ISO-systemets kvalitetssäkringsprocesser.

• GPS-spårning minskar arbetskostnaderna genom att minimera behovet av manuell hantering och kontroll i ett antal skeden såsom vid inventering, verifiering av leveranser etc.

• GPS-spårning effektiviserar och kvalitetssäkrar flödesekonomin i ett företag (SCM, eller ”Supply Chain Management”) och ökar kassaflödet genom att möjliggöra bl.a. omedelbara leveransbekräftelser. Därmed snabbas faktureringsprocessen upp.

• Nöjd-Kund-Faktorn ökar till följd av förbättrad leveranseffektivitet samt effektiv delning av information om status på godstransporter.

• GPS- och containerspårning hjälper till att minska antalet försäkringsärenden. Minskat antal försäkringspremier för din organisation betyder billigare försäkringar och färre reklamationer samt mindre administration. Det minskar svinn, ökar kontrollen och skadehantering underlättas/snabbas på.

Utmaningarna

GPS-godsspårning har många fördelar, men precis som alla nya lösningar för det också med sig hel del utmaningar. Verksamheten måste analyseras och konsekvenser och fördelar måste vara tydliga inom din verksamhet innan implementeringen påbörjas. Några av utmaningarna kan beskrivas enligt nedan:

För både små och stora företag innebär införandet av GPS-spårningsteknik en hög initialkostnad. Det handlar inte bara om själva GPS-spårarna, utan om att de riktigt stora vinsterna kommer först när man även uppgraderar system och arbetsflöden. Alla logistikoperatörer har inte det utrymmet (eller väljer bort förändring). Helhetstänkande och förmåga att tänka i nya banor är nyckeln till införande av ett effektivt GPS-spårningssystem.

Enbart implementering av ett GPS-spårningssystem är inte tillräckligt för att generera kostnadsbesparingar och nya vinster. En professionell genomlysning av hela verksamheten och en medveten investering i nya arbetsmetoder och utbildning är avgörande för att GPS-spårningssystem ska löna sig.

Godsspårning i realtid i extrema miljöer kan vara en utmaning eftersom GPS-utrustning inte automatiskt fungerar vid extrema temperaturer (eller vid extrema stötar, vid vattenskador eller utsatta för andra extrema miljöer).
Framförallt är batteriets livslängd eller stabil strömförsörjning vid GPS-spårning vital.  Kostnaderna varierar också i enlighet därmed. En optimal nytta kräver anpassning av utrusningen efter just din verksamhets förutsättningar.

Lösningen

De flesta av de utmaningar som beskrivs ovan kan lösas med rätt kunskap om GPS-spårningsteknik och rätt val av utrustning.

Erfarna tillverkare av GPS-spårningsutrustning tillhandahåller konsulttjänster för uppgradering dina system och gör en analys av ditt företag för att ta reda på om GPS-spårningsteknik kan öka din effektivitet och lönsamhet, med hänsyn till din verksamhetens omfattning och inriktning. Detta säkerställer att du inte hoppar på tåget för tidigt eller spenderar kapital på teknik som inte kan ge dig en proportionerlig avkastning på investeringen.

GPS-spårningsteknik måste alltid åtföljas av ett åtagande för hela organisationen Alla operativa processer på olika nivåer inom logistikhanteringen måste värderas och anpassas.
GPS-spårarna och mjukvaran måste naturligtvis också väljas utifrån de mätbehov som finns på det gods som ska skickas. Olika väderförhållanden, hanteringsmönster etc måste förstås väl innan beslut fattas om hur systemet ska utformas.
Mindre detaljer såsom nödvändig batteritid på spårutrustningen måste förstås checkas innan köp, så att rätt typ av lösningar hamnar på önskelistan.
Om mycket kritiska sändningar måste spåras i realtid med mycket täta spårningar, är det en lämplig lösning att ha en anställd som gör detta.
Hela denna logistkanalys leder fram till en kalkyl. Först när den är genomförd, kan beslut fattas, om huruvida ett system för GPS-spårning kan bli lönsamt och vilken omfattning systemet behöver ha. Ofta är det företag med omsättning från 10 MKR och uppåt som ser direkta vinster. Men beroende på företagets effektivitet och typ av produkter, kan både små och större GPS-spårningslösningar vara lönsamma långt tidigare.