Construction Equipment – långt framme med GPS-spårning

industrial-equipment-tracking

Varför använder Construction Equipment-branschen GPS-spårningslösningar?

Inom Construction Equipment branschen, där tunga fordon som hjullastare, stela truckar, dumprar och grävmaskiner utgör ryggraden, spelar GPS-spårning en viktig roll när det gäller att effektivisera och förenkla verksamheten. Just därför, har industrin för tunga fordon länge samarbetat med tillverkare av GPS-system för att utveckla kundanpassade GPS-spårningslösningar. Både tillverkarna av de tunga fordonen, liksom bygg- och anläggningsentreprenörerna får in ovärderliga data från GPS-utrustningen, om position för fordonet, kördata kopplat till serviceintervall och slitage på delar. Allt detta ger analys- och beslutsunderlag för service och underhåll. Ofta finns avtal mellan leverantörer och kunder,  som inkluderar serviceplaner och underhåll på plats i fält hos kund, för att maskingarantier ska gälla. Driftavbrott är kostsamma och stillestånd måste minimeras. Ett avancerat tekniskt samarbete, kundanpassade servicelösningar baserade på mycket noggrann analysteknik, har utvecklats för att maximera kundens lönsamhet för flottor med tunga fordon. Och detta samarbete har pågått och utvecklats under en period som sträcker sig ett drygt decennium bakåt i tiden.

Varför investerar då främst tillverkarna av tunga fordon så mycket i dessa GPS-lösningar? Låt oss försöka förklara de fördelar som tekniken ger.

Allt handlar i grunden om lönsamhet. När det gäller tunga fordon ingår servicekostnaden som en del i livskostnadsanalysen för fordonet. En entreprenör avgör vilka maskiner han köper in, utifrån den samlade livskostnaden (inköpspriset enbart räknas inte). Och tillverkaren förväntas ge ett konkurrenskraftigt pris inklusive service och underhåll. Från maskintillverkarens sida blir det då väsentligt att göra maskinens livslängd och driftsäkerhet optimal. Genom att ha kontroll på service och underhåll. Men det kan han ju inte garantera om han inte får information om hur fordonet används. Här uppstår en ömsesidighet. Ju bättre leverantören sköter fordonen, desto driftsäkrare de är, desto säkrare kan entreprenören planera sin tid och sina intäktsmöjligheter. GPS-spårning är den länk som ger tillverkaren all den information som behövs för att kunna sälja ”optimal drifttid till bäst pris”. Och all den data som låter entreprenören visa att hans förare kör maskinvänligt, inte orsakar onödiga stopp. Det är vanligt med flottor som hyr ut tunga fordon. Sådana firmor ställer hårda krav på rapportering från entreprenören som utför själva arbetet.

Dags att borra oss ner i själva tekniken:
• Entreprenören, maskinleverantören och tillverkaren kan lokalisera utrustningen i fält vid varje given tidpunkt, ett automatiserat sätt att ha kontroll över varje fordon.
• GPS-enheterna kan anpassas för att ge uppdateringar om hur de tunga fordonen körs och används, med jämna mellanrum enligt krav. Det kan finnas uppdateringar per timme, per dag, eller särskilda uppdateringar efter andra behov som drifttid, tryck i hydraulsystem, temperaturer etc.
• Genom att övervaka sådan historik och status, kan ägarna av de olika ”affärsområdena” i processen, kontrollera läget och fatta beslut när frågor som om timmar utanför godkänd drifttid har registrerats, felanvändning, olyckor eller stöld. Allt detta gör verksamheten säkrare, lättare att planera och minskar tvister vid stillestånd och haverier.
• Genom att mäta en viktig parameter som exempelvis motortimmar, kan ansvarig ingenjör sköta schemauppdateringar, tjänstetimmar, planera underhåll och kontroller för både de tunga fordonen och deras utrustning. Detta hjälper både till att effektivisera det dagliga arbetet, minskar manuella kontroller och administration och minimerar även den mänskliga faktorn (risk för fel). När det gäller tunga fordon kan även små fel orsaka stora problem.
• Rapportering av parametrar såsom tomgångskörning och användningstid, bidrar till att bedöma användningsmönster vid olika typer av anläggningsjobb för olika tunga fordon. Prestandarelaterade problem som kan uppstå när som helst under drift, kan då lättare analyseras. Gruvdrift skiljer sig från vägbyggen och vägbyggen är olika i djungel eller på sibirisk tundra.
De tillgängliga mjukvaruverktygen genererar omfattande rapporter som ger detaljerad information om både gång och prestanda i varje given period. Detta gör det möjligt att följa hur de tunga fordonen går, vid varje körning och med vilken last. Produktiviteten under varje pass kan granskas och styras efter behov. T.ex. vid styrning av uttag i en gruva, eller för att öka eller sänka tempot under ett bygge, vid väntan på materialleveranser eller om andra typer av flaskhalsar uppstår. GPS-system kan helt enkelt bli ett produktionsplaneringsverktyg. Bra produktionsplanering är en huvudfaktor både för lönsamhet och aktörens rykte.
• GPS-systemet bidrar till automatisering av faktureringsprocessen. Eftersom användarstatistik som körtider, laster och körsträckor genereras och kan matas in direkt i systemet för fakturering. Periodisk fakturering blir enkel och uppföljning av kördata, extra slitage eller annat som ska faktureras extra kan specificeras i detalj. Uthyraren, tillverkaren eller entreprenören kan därmed erbjuda extra hög service. Den som ska ha fakturan får bättre underlag. Kassaflödet kan ökas, vilket är mycket betydelsefullt för alla aktörer i processen. Bygg- och anläggningsbranschen är en kontantintensiv sektor.
• GPS-utrustning för exempelvis grävmaskiner kan också vara särskilt funktionell i bygg- och anläggningsverksamhet. Till exempel är givare som kan mäta och beräkna grävdjup, vinkeln på marklutning et.c. ofta integrerade i de flesta avancerade grävmaskiner.
Sådana data kan hämtas in i realtid av ett GPS-utrustningssystem och göra att eventuella tvister om klienthyror kan lösas snabbare och mer exakt.
• GPS-lösningar för anläggningsmaskiner ger ökad säkerhet på arbetsplatsen. Det innebär att försäkringspremierna kan sänkas. En stor fördel, då försäkringspremier inom bygg- och anläggning är en betydande del av driftskostnaden.

Utmaningar:

• Den GPS-utrustning som används inom bygg- och anläggningsbranschen måste vara ytterst robust och tåla alla slags klimat och väder, eftersom tunga fordon ofta utsätts för extrema förhållanden och GPS-utrustningen ska kunna överleva i en sådan miljö.
• GPS-data kan överföras exakt endast vid klar sikt mot himlen, vilket innebär att överföringen är väderberoende.
• Byggarbeten inomhus kan också påverka arbetsmiljön för GPS-utrustning, taket kan t.ex. ibland blockera sändningar, vissa ”döda zoner” kan uppstå på byggarbetsplatsen.
• En av de viktigaste faktorerna när man vill använda en GPS-lösning vid bygg- och anläggningsarbeten, är att det kräver en exakt webbdesign som kan integreras med GPS-systemet. Detta säkerställer optimalt utnyttjande av GPS-utrustningen i de tunga fordonen.

Lösningar:

• Nya framsteg inom dagens teknik har inneburit att det finns bra lösningar på marknaden som kan hantera olika typer av omild behandling och alla slags väder. Lösningar som är precis lika tåliga som den utrustning de är tänkta att användas ihop med.
• För att förbättra kvaliteten på GPS-överföring, kan ett företag välja att investera i en basstation. Nackdelen är att en basstation är kostsam och endast löser problemet om den är  dimensionerad efter omfattningen av bolagets verksamhet.
• Ingenjörsfirmor skapar idag webbplatser enligt samma mönster som en del av deras egna dokumenterade kartor behöver i GPS-systemet för att kunna importera och integrera dem i kundens GPS-kartor. Många avancerade spårningssystem på marknaden har nu fått högre kapacitet.