Avfallshantering med GPS tracker blir effektivare

Waste-Management-Tracking

Vi människor genererar avfall. Ju fler vi är, ju tätare vi bor, desto mer ökar behovet av återvinning och avfallshantering. Hur ser man då till att insamlandet sker effektivt och snabbt? Hur organiseras tömning och insamling så smidigt som möjligt? Varje dag cirkulerar ett större antal renhållningsfordon i ett visst område. Ju mer hanteringen ökar, ju mer städerna växer, desto mer komplicerat blir det att samordna transporterna i ett optimalt samspel mellan volymer och riktningar. Om det finns en bra struktur och planering i hanteringen, blir resultatet tydligt. Dålig hantering blir dyr, är slöseri med tid, ger sämre flöden av returprodukter, problem med hygien, dålig lukt och otrivsel. Avfalls- och återvinningshantering har blivit en allt viktigare del av vardagen och företag som erbjuder dessa tjänster effektivt och till bra pris är mycket efterfrågade.

GPS tracking ger stora konkurrensfördelar i logistikarbetet för dig som arbetar med avfallshantering och återvinning. Den förbättrar processeffektiviteten, minskar bränsleförbrukningen, förbättrar prestandan för personal och fordon och minskar fel. Vad kan man då rent konkret vinna på att använda GPS spårning?

• Ledningscentralen kan spåra fordon i realtid och få kontinuerlig information om exakt position. När man vet vilket fordon som har närmast till aktuell ställplats kan körtider optimeras och körsträckor minimeras.

• Förutom att spåra renhållningsfordon, kan även containrar, returkärl och till och med enskilda villasoptunnor spåras eller identifieras på en viss adress. Att veta exakt vart ställplatserna finns är kritiskt för effektiv hantering av avfall och returprodukter.

• Varje behållare tilldelas ett serienummer och allt längs din avfallshanteringskedja kan spåras. GPS trackers ger föraren av fordonet en optimerad rutt och inga behållare missas. Det är lätt för föraren att registrera avvikelser, tomma kärl, överfulla kärl eller andra incidenter. Liksom att få information om varje hämtningsplats, antal behållare och eventuella särskilda anvisningar.

• Sambandscentralen har överblick över avtal, volymer, typ av gods och tömningsintervall. Med GPS trackers i fordonen blir ruttplaneringen för renhållningsfordonen interaktiv och mer effektivt. Spara tid och kostnader genom att under  pågående arbete kunna omdirigera de som kunnat köra snabbare till mer arbetskrävande stopp. GPS trackers påskyndar insamlingsprocessen och gör att fordonen kan nyttjas optimalt.

• GPS tracker ger detaljerade vägbeskrivningar till alla förare och fordon. Även vikarier och ovan personal får hjälp att hitta insamlingsplatserna snabbt och enkelt. Kartorna är intuitiva, användarvänliga och att läsa dem kräver ingen utbildning.

• GPS tracker håller ordning på körjournaler, körtider, hastigheter, begränsar obehörig användning av fordonen och ger förslag på optimerade rutter utifrån historiska data och loggad spårning av kärl. All information lagras på personliga och säkra servrar.

• GPS tracker håller koll på trafikuppdateringar vid vägomläggningar och olyckor samt ger även väderuppdateringar som möjliggör omdirigering, undviker stopp eller förlängda ruttider och säkerställer hög processeffektivitet.

• GPS tracker utvärderar hur fordonet används, körs och underhålls genom att ta emot ständiga uppdateringar samt ha överblick på historiskt loggade data för en rad funktioner såsom belastning på armar, hissar, hur ofta dörrar öppnas, intervall för kompaktering, RFID taggavläsningar med mera…

• GPS tracker gör att du kan undvika överbelastning genom att anpassa GPS-enheterna för att beräkna fordonets last. Detta kommer att optimera fordonets prestanda på lång sikt och även korta körtiderna.

• GPS tracker förhindrar stöld av fordon genom att du kan lägga in så kallade geo-staket för fordonet och hastighetsbegränsningar. Du får då meddelanden när fordonet kör utanför ett visst område (korsar ett geostaket)  eller en maxhastighet överskrids. Det är möjligt att fjärrstänga av motorer eller låsa alla dörrar med hjälp av GPS trackers system för fordon.

• GPS tracker ger ständig kontakt. GPS trackers erbjuder felsäker kommunikation. Radiokommunikation fungerar ofta dåligt i oländig terräng. GPS trackers fungerar via satellit och erbjuder ett avbrottssäkert sätt att kommunicera inom fordonsflottan.

• GPS tracker gör att du kan övervaka fordonet på två sätt, både med audio- och även videoflöden, för att se till att fordonet hålls på planerad rutt.

• GPS tracker minskar pappersarbetet tack vare GPS-teknik och smart programvara. Jobbrapporter, avvikelserapportering, körscheman, kontrollformulär, faktureringsunderlag m.m. fås uppdaterade genom att du klickar på en knapp och gränssnittet är lätttillgängligt för avläsning, till och med i en mobiltelefon.

• Bränslegivare registrerar bränsleförbrukningen och och ger underlag för att informera om oekonomisk körning vilket kan minska bränslekostnaderna.

Utmaningar:

Även om fördelarna är många, finns några utmaningar som avfalls- återvinnings- och renhållningsverksamhet kan stöta på med avseende på GPS-teknik:

• Med den svindlande mängd data som genereras av GPS-system krävs stor förståelse, en viss kunskap och en del specifika resurser för att klara flödet.

• En hög kostnad för satellitövervakningsutrustning leder i vissa fall till en preferens för att installera cellulärbaserad spårning i motsats till satellitspårningsverktyg.

• Kostnader för fullt utrustade GPS-system kan bli ganska betydande för mindre fordonsflottor. Fullständigt integrerade GPS-systemlösningar kanske inte är kostnadseffektiva för vissa företag och  bolag inom renhållnings- och återvinningsbranschen.

Lösningar:

Utmaningarna när det gäller att nyttja GPS spårning inom återvinnings-, renhållnings- och avfallshantering kan hanteras med rätt förståelse för och tillämpning av GPS-spårningsteknik samt rätt val av utrustning.

• Stora mängder data behöver hanteras med genomtänkta lösningar för att säkerställa att den nyttjas på ett användarvänligt sätt. GPS-teknik, rätt använd, möjliggör en otrolig nivå av anpassning och kan ge varje företag exakt den information som behövs.

• Kombinationen av högteknologisk satellitspårning med traditionell radiofrekvens (RF)- kommunikation och spårning kommer att förbli den mest kvalificerade lösningen. RF-sändare skickar signaler genom väggar, källare, garage och kan även byggas utan att ett mobilnät krävs, men behöver mottagare på närmare håll. Med satellitteknik kan du ta emot data var som helst, när som helst.

• De flesta tillverkare av GPS-spårningsutrustning tillhandahåller konsulttjänster för uppgradering av dina system och gör en analys av ditt företag för att ta reda på kostnader vs. effektivitetsvinster för att hjälpa dig att hitta rätt typ och nivå av GPS-system för din fordonsflotta.