Flygplansspårning via GPS

Helicopter-Aircraft-GPS-Tracking

Varför använder taxiflyg och flygbranschen GPS-spårning?

HIMLEN LOCKAR. Fler och fler flygplan trafikerar skyarna. Charterflyg, kommersiella flygbolag, taxiflyg… Volymen flygtrafik ökar konstant, vilket också för med sig en ökning av potentiella risker. Tuffa säkerhetskrav råder, arbetet är intensivt och kräver hög noggrannhet. Konsten att som pilot, flygledare eller annan medarbetare, vara ständigt alert och kunna ha kontroll är beroende av många faktorer. Många flygföretag har arbetsintensiva system för övervakning. Flottan av flygplan ska kunna utrustas, spåras och ledas med minimala insatser och maximal effektivitet. Utvecklingen av GPS-spårning och kopplingen till navigationssystemen gör att navigatorer utrustade med GPS-mottagare och med hjälp av satelliter som referenspunkter, noggrant kan peka ut exakt vart ett flygplan befinner sig någonstans i realtid, både på marken och i luften. GPS-spårare erbjuder en helt ny tekniknivå för kontroll- och trafikledningssystem världen över. GPS-spårning kommer att bana väg för högre säkerhet, minska förseningar och ge utrymme för ökad luftvägskapacitet.

GPS-teknik är särskilt intressant för mindre maskiner. Incidenter för små flygplan, t. ex taxiflyg, blir lätt allvarliga. Inte bara kan den typen av olyckor begränsas genom användning av GPS-spårning, navigationssupport och positionering. Om olyckan är framme kan platsen även lokaliseras snabbare, vilket gör det möjligt att påskynda räddningsoperationer.

Hur har införandet av GPS-spårningssystem påverkat nischen taxiflyg och luftfarten i allmänhet? Låt oss ta en titt:

• GPS-flygplanspårning ger exakt positionering och kan omedelbart sända signaler via satellit eller cellulära nätverk som gör det möjligt att få korrekta och uppdaterade avläsningar.
• Med GPS-flygspårning, är positionering lättare än någonsin. Samma sak gäller för uppdateringar, underrättelser och varningar. Allt övervakas direkt i din dator eller smart phone via satellit och ger en otrolig noggrannhet jämfört med befintliga markbaserade och mindre navigeringssystem. GPS-spårningssystem ger realtidsinformation direkt via satellit.
• GPS-system möjliggör dygnet runt spårning. Och spårning i alla väder. Få tillgång till kontinuerliga data om flygstatus, väderförhållanden, hastighet, farkostens tekniska status, temperaturer, bränslenivåer, eventuell nedisning och mycket mer. Nivån av kontroll blir markant högre.
GPS-flygspårning ökar säkerhetsnivån genom att manuell sända data om navigationsrutter. Flygplan som saknar denna teknik måste ge manuella positionsrapporter varje gång planet befinner sig i en icke-flygtrafikerad zon. Detta kan ge upphov till många typer av fel.
GPS-spårning ger dig automatiskt en position för planet som uppdateras med några minuters mellanrum. I en krissituation kan detta rädda liv om ett plan är på väg att gå ner.
• Med GPS-flygspårning, kan flygplan köras på autopilot med ännu större lätthet och precision.
• Förbättra kurskorrigering och navigation, genom att hela tiden få uppdateringar om annan flygtrafik.
• GPS-flygspårning ökar flygsäkerheten eftersom luftfartsoperatörerna kan kontrollera flygtimmar för varje individuellt flygplan. Underhåll av loggar kan spara tiotusentals kronor.
• GPS-flygspårning övervakar även hastighet, stabilitet och höjd kontinuerligt och skickar flödet av information till luftfartygsoperatörer som i sin tur kan kommunicera kurskorrigering och navigering.
• Kommunikation är enkelt när man använder sig av flygplansspårning med hjälp av GPS-enheter, eftersom de erbjuder inbyggda röst- eller datakommunikationsmöjligheter.
• Med GPS-flygspårning, får kontrolltorn och operatörer ombord alla aktuella väderdata direkt via satellitöverföring. GPS-enheterna kan också kommunicera direkt med operatören och överföra information från givare på farkosten. Detta förebygger risker och gör att operatörer ombord tillsammans med flygledningen, kan fatta bättre beslut.

Utmaningar

Det finns många många fördelar med GPS-flygspårning. Samtidigt finns några väsentliga utmaningar som måste förstås på djupet både av beslutsfattare inom organisationen, av medarbetare och serviceansvariga, innan rätt GPS-system kan väljas. Sätter man sig in i den senaste tekniken, inser man att fördelarna numera uppväger nackdelarna.
• Införande av GPS-system och taxiflyg-spårning innebär ofta en hög investeringskostnad som inte alla logistikoperatörer klarar, särskilt inte en mindre flygflotta.
• Många flygplan, i synnerhet mindre, använder fortfarande GPS-system som en sekundär backup och förlitar sig på konventionell teknik såsom markkontrollsystem för fortsatt stöd och hjälp.

mt90Lösningar

De flesta av de utmaningar som finns kan lösas med rätt förståelse för och tillämpning av klok GPS-spårningsteknik, samt rätt val av utrustning.

För att få uppnå kostnadseffektivitet vid en investering, även i ett litet bolag, tillhandahåller flera tillverkare av GPS-spårningsutrustning särskilda konsulttjänster. Exempelvis analyser inför uppgradering av flygsystem, förslag på optimering av processer och arbetsmetoder samt förklaringar av hur olika lösningar kan anpassas efter olika verksamheters omfattning. Köparen får en högre kunskapsgrund och riktlinjer som underlättar ett välgrundat val och försäkrar optimala effektivitetsvinster även med hänsyn till en begränsad investering.
• Dilemmat med primär i förhållande till sekundär backup i flygplanet måste hanteras och det kräver en ökad medvetenhet om GPS-teknikens fördelar och hur flexibla GPS-enheterna är. På sikt kommer hela luftfartsbranschen att gå över till GPS-system som primär teknik för flygövervakning och spårning. Den som är med tidigt på banan, kommer med största sannolikhet att vinna stora konkurrensfördelar.